شماره حساب های شرکت

   نام صاحب حساب شماره حساب شماره شبا شماره کارت
سیبا بانک ملی یاسر طاهری 0100952194000 IR92 0170 0000 0010 0952 1940 00 8147 6494 9911 6037
جام ملت یاسر طاهری 6387449524 IR93 0120 0100 0000 6387 4495 24  7111 1677 3379 6104
پاسارگاد یاسر طاهری 20048000107199691 IR19 0570 2004 8001 0719 9691 01 6689 4088 2910 5022
پاسارگاد نیک رایان پارسیان 20048100112205361 IR78 0570 2004 8101 1220 5361 01